PFA og Glostrup kommune sammen om helhedsplan for bymidten i Glostrup

PFA og Glostrup kommune har indgået en aftale om at udarbejde en helhedsplan for centrale områder i Glostrup. Målet er at skabe en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig bymidte.

Attraktive boliger og nye sammenhængende byrum med rekreative områder, klimasikring og forskønnelse. Det er en nogle af de ideer, der er på tegnebrættet, når PFA i samarbejde med Glostrup Kommune i de kommende år skal færdiggøre helhedsplanen for bymidten i Glostrup. Helhedsplanen omfatter Banegårdspladsen, Rådhusparken og et område syd for Fritidscentret i Glostrup.

Flere beboere – mere liv

Det er helhedsplanens formål at skabe gode rammer for at bo i nye boligområder i de centrale områder af Bymidten. Flere borgere og nye boliger skal skabe mere liv i området. De nye boliger skal indpasses med respekt for det bestående, så der skabes sammenhæng og bedre byliv i områderne. Rådhusparken er bymidtens grønne lunge og den skal bevares som en del af helhedsplanen. Det er en del af helhedsplanens hensigt at parken bindes sammen med de omgivende kvarterer og gøres mere aktiv.

Nemmere adgang og bedre sammenhæng

Området omkring Banegårdspladsen skal udvikles, så der skabes bedre sammenhæng mellem de mange forskellige funktioner, som skal rummes. Det er fx i forhold til nye boliger, bedre sammenhæng ift. centre og detailhandel, bedre adgangsforhold til stationen, når den udbygges med letbane og regionaltogstop og endelig en ny broforbindelse for gående og cyklister over banen til områderne syd for jernbanen for at binde byen bedre sammen.

Klimatilpasning

Der lægges vægt på klimatilpasning af byområderne, og på at bruge regnvand som et aktivt og rekreativt element. Dette kan være ved at aflede regnvandet på terræn eller ved at håndtere mest muligt lokalt.

Bedre parkeringsløsninger

Parkering ønskes i videst muligt omfang fjernet fra terræn og vil i endnu større grad end nu blive henlagt til parkeringsfaciliteter i konstruktion eller moderne parkeringsløsninger under jorden. 

Videre proces

Arbejdet med færdiggørelse af helhedsplanen igangsættes her i midten af 2021 og forventes afsluttet inden udgangen af 2022. Derefter igangsættes udbudsprocesser og lokalplaner.

Udtalelser:

”Det er vigtigt for os at sikre en bymæssig sammenhæng, der kan rumme vigtige pejlemærker til Glostrups historie og samtidig udvikle bymidten som et attraktivt område at bo i. Det er fx med attraktive boliger og bedre sammenhæng på Banegårdspladsen. Jeg er glad for, at vi har valgt PFA, og jeg er sikker på, at de kommer til at blive en formidabel samarbejdspartner”, udtaler Piet Papageorge, Venstre.

”Vi har med valg af PFA som samarbejdspartner også lagt stor vægt på at der bliver gennemført en grundig borgerdialog og inddragelse af andre interessenter som en del af processen med helhedsplanen”, udtaler Kasper Damsgaard, Socialdemokratiet.

”Glostrup kan blive et vigtigt knudepunkt for den kollektive transport de kommende år. Med helhedsplanen understøtter vi at s-tog, busser, letbane og regionaltog hænger bedst mulig sammen med resten af bymidten, når vi udvikler området omkring Banegårdspladsen”, udtaler Palle Laustrup, SF.

”Det er vigtigt at vi indtænker klimaforandringer og bæredygtighed, fx i form af regnvandsløsninger, når vi udvikler byen. Det opnår vi med den kommende helhedsplan.”, udtaler Kirstina Tranberg, Enhedslisten.

”Det er vores fælles målsætning at sikre en generel forskønnelse af bymiljøet med bæredygtigt byggeri og klimasikrede områder, herunder også flere grønne områder og bedre forbindelser mellem de forskellige kvarterer i byen”, siger Mikael Fogemann, Head of Nordic Real Estate i PFA Ejendomme.

Kontaktpersoner

Glostrup Kommune: Formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget, Piet Papageorge, tlf. 28 78 12 34

PFA: Mikael Fogemann, Head of Nordic Real Estate i PFA Ejendomme, tlf 30 17 39 01