Om PFA Asset Management

PFA Asset Management er en del af PFA-koncernen og 100 % ejet af PFA Holding A/S. PFA Asset Management har 511 milliarder under forvaltning pr. 31. december 2019 som tæller midler hidrørende fra interne kunder i PFA-koncernen samt andre professionelle og ikke-professionelle kunder i Danmark

Organisation

Selskabet opererer indenfor følgende forretningsområder:

 • Forvaltning og porteføljepleje for alternative investeringsfonde, reguleret under lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., herunder PFA Kapitalforening
 • Administration og porteføljepleje for danske UCITS, reguleret under lov om investeringsforeninger m.v., herunder Investeringsforeningen PFA Invest
 • Porteføljepleje for diskretionære mandater, herunder PFA Pension forsikringsaktieselskab
 • Investeringsrådgivning og salg af ovenstående produkter

PFA Asset Management er autoriseret af Finanstilsynet til at varetage forvaltningen af PFA Pension, PFA Kapitalforening og andre professionelle investorer, iht. lov om alternative investeringsfonde m.v. § 11, stk. 3, jf. § 6, stk. 1 og § 8, stk. 2 samt autoriseret til at forvalte Investeringsforeningen PFA Invest, iht. lov om finansiel virksomhed bilag 6, nr. 1, jf. § 10, stk. 1.

 

PFA Asset Management har i alt 112 ansatte og er bygget op om fire investeringsmæssige forretningsområder:

 • Fixed Income & Treasury med fokus på danske stats- og realkreditobligationer, globale kreditobligationer og emerging markets obligationer
 • Equities med fokus på danske, europæiske og globale aktier
 • Portfolio Construction med fokus på den overordnede porteføljesammensætning
 • Alternatives med fokus på alternative investeringer

Hos PFA Asset Management er tværgående vidensdeling og samarbejde i fokus og understøttes af, at alle medarbejdere sidder fysisk samlet. Selskabet har i alt 112 medarbejdere og er opdelt på Front Office, Investment Support & Client Service, ESG, Investment Administration, Products & Development, Corporates & Institutions, Governance & Business Support samt Risk.

Ledelse og ejerforhold

PFA Asset Management er et helejet datterselskab af PFA Holding A/S.

Selskabet ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen har fastlagt selskabets forretningsorden og ledelsesprincipper, herunder lønpolitik og aflønningsvilkår, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Der er redegjort herfor i årsrapporten.

Bestyrelsen i PFA Asset Management udgøres af:

 • Formand Kasper Lorenzen
 • Næstformand Georg Lett
 • Bestyrelsesmedlem Anders Damgaard
 • Bestyrelsesmedlem Susanne Møller
 • Bestyrelsesmedlem Jesper Steensen

PFA Asset Management har nedsat et aflønningsudvalg, som afholder møder to gange årligt.

Aflønningsudvalget i PFA Asset Management udgøres af:

 • Formand:  Kasper Lorenzen
 • Medlem:  Georg Lett
 • Medlem: Anders Damgaard

Se aflønningsrapport her

Bestyrelsens kvalifikationer og kompetencer

Bestyrelsens kvalifikationer og kompetencer
Bestyrelserne i PFA-koncernen skal være kompetente og have de nødvendige kvalifikationer og kompetencer. Dette reguleres bl.a. i en mangfoldighedspolitik, som beskriver, hvordan selskabet vil sikre mangfoldighed i bestyrelsen, samt at bestyrelsen er kompetent til at varetage opgaverne nu og på sigt.

Der foretages en bestyrelsesevaluering årligt, som er baseret på selskabets forretningsmodel og dermed forbundne risici og indeholder en vurdering af de resultater, bestyrelsen har opnået. I forbindelse med evalueringen vurderes endvidere bestyrelsesarbejdets tilrettelæggelse, samt om bestyrelsens medlemmer samlet set har en tilstrækkelig kollektiv viden, faglige kompetencer og erfaring til at kunne forstå selskabets aktiviteter, herunder de største risici, og sikre en forsvarlig drift af selskabet. På baggrund af bestyrelsesevalueringens resultat fastlægger bestyrelsen de eventuelt fornødne initiativer med henblik på at sikre, at der til enhver tid er de tilstrækkelige kompetencer og diversitet tilstede blandt bestyrelsens medlemmer. Viser evalueringen, at der er behov for at styrke bestyrelsens og/eller direktionens samlede kompetencer, afsættes de fornødne ressourcer til uddannelse m.v.

Det vurderes endvidere løbende og efter behov, om ændringer i selskabets forretningsmodel eller risikoprofil giver anledning til at supplere bestyrelsens og/eller direktionens kvalifikationer. Der afsættes via selskabets uddannelsesbudget de nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer til introduktions- og efteruddannelseskurser til medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes et internt uddannelsesforløb, der er afpasset selskabets forretningsmodel og kompleksitet.

Direktionen i PFA Asset Management

Irene Holmslykke, Administrerende Direktør 

 • Ansat i PFA i 2019
 • Tidligere ansat i Danske Bank
 • Ansat i den finansielle sektor siden 1997
 • Bachelor i Science & Economics, København & Syddansk universitet
 • Master i Business Administration, Copenhagen Business School 
 • Kontakt

Rasmus Bessing, COO & ESG

 • Ansat i PFA i 2006
 • Tidligere ansat hos Bech Bruun
 • Har arbejdet med de juridiske aspekter af asset management siden 2004
 • Cand.jur fra Københavns Universitet
 • Advokat siden 2004
 • Kontakt
 

Forretningsmodel

PFA Asset Managements strategi er at tilbyde ydelser til danske kunder inden for følgende forretningsområder:
 • Forvaltning og porteføljepleje for alternative investeringsfonde, herunder PFA Kapitalforening, reguleret under lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
 • Administration og porteføljepleje for danske UCITS, herunder Investeringsforeningen PFA Invest, reguleret under lov om investeringsforeninger m.v.
 • Porteføljepleje for diskretionære mandater, herunder PFA Pension, forsikringsaktieselskab
 • Investeringsrådgivning og salg af ovenstående produkter

Forretningsmodellen for PFA Asset Management tager udgangspunkt i, at selskabet er en del af PFA-koncernen. PFA Asset Management varetager administration og kapitalforvaltning for PFA Pension og PFA Kapitalforening, hvor PFA Pension er majoritetsaktionær.

PFA Pension er en af Danmarks største institutionelle investorer med omkring 350 milliarder under forvaltning, hvilket giver betydelige stordriftsfordele i relation til forvaltning og administration til gavn for både PFA Pension, forsikringsaktieselskab og PFA Asset Managements andre kunder.

PFA Asset Management tilbyder endvidere eksterne investorer at tage del i en attraktiv værdiskabelsesmodel, hvor stordriftsfordele, stor ekspertise indenfor forvaltning, investering og risikostyring kendetegner grundlaget for ydelserne.

 

Udover at levere ydelser til PFA Pension og andre professionelle kunder, varetager selskabet også kapitalforvaltning og administration af Investeringsforeningen PFA Invest, som primært er målrettet ikke-professionelle kunder.

Værdiskabelse

PFA Asset Managements overordnet målsætning er værdiskabelse for såvel koncerninterne som eksterne kunder.

Lave omkostninger

PFA Asset Management bestræber sig på at levere professionel investeringsforvaltning og administration med værdi for kunderne til priser der er på niveau eller under markedsgennemsnittet for sammenlignelige selskaber, hvilket understøttes af PFA’s stordriftsfordele.

Samarbejdspartnere

PFA Asset Management finder det essentielt, at de til enhver tid valgte samarbejdspartnere er blandt de mest kompetente i markedet, samtidig med, at der tilbydes ydelser til konkurrencedygtige priser. Selskabet anvender bl.a. eksterne samarbejdspartnere til forvaltning af midler i PFA Kapitalforening.

 

Historie

PFA Koncernens historie går tilbage til 1917, og som et af landets største pensionsselskaber betyder det en særlig forpligtelse til at skabe langsigtet værdi for PFA’s kunder ud fra et ansvarligt grundlag.

Investeringsforvaltningen har historisk set været en integreret del af PFA Pension, men i 2010 blev denne funktion udskilt til to separate selskaber med det formål at udvikle investeringsforvaltningen og tilbyde den til andre professionelle investorer. Som led heri blev PFA Kapitalforvaltning fondsmæglerselskab etableret som en del af PFA Koncernen i 2010 efter PFA’s opkøb af selskabet Nordic Asset Management året forinden. PFA Portefølje Administration A/S blev etableret sideløbende i 2010, og fik til opgave at udføre de administrative funktioner i forbindelse med forvaltningen.

For nemmere at opfylde de stigende lovgivningsmæssige krav, blev de to selskaber fusioneret i november 2014 fortsættende under navnet PFA Asset Management A/S.

PFA Asset Management A/S udbyder kapitalforvaltning, investeringsrådgivning og andre administrative ydelser til PFA Koncernen, detailkunder samt andre professionelle kunder.