Opsparing med PFA Invest

Det er enkelt at investere med PFA Invest. Vi anbefaler en kombination af forskellige afdelinger i PFA Invest, så du får en portefølje, der passer til din risikoprofil.

Vil du spare op med PFA Invest

Det er enkelt at investere med PFA Invest. Vi anbefaler en kombination af forskellige afdelinger i PFA Invest, så du får en portefølje, der passer til dine ønsker og behov. Vi anbefaler desuden, at du fastlægger din investeringsprofil, inden du går i gang med at investere.

Test dig selv og din opsparing

Afdelinger i PFA Invest

Vi tilbyder alle investorer at spare op i de 10 afdelinger i PFA Invest, 4 aktieafdelinger, 3 obligationsafdelinger og 3 blandede afdelinger med både aktier og obligationer.

  • PFA Invest Kreditobligationer
  • PFA Invest Korte Obligationer (Danske obligationer)
  • PFA Invest Lange Obligationer (Danske obligationer)
  • PFA Invest Danske Aktier
  • PFA Invest Højt Udbytte Aktier
  • PFA Invest Europa Value Aktier
  • PFA Invest Globale Aktier
  • PFA Invest Balance A
  • PFA Invest Balance B
  • PFA Invest Balance C

Hvad er PFA Invest?

PFA Invest er en investeringsforening oprettet af PFA for alle investorer. Den er oprettet efter bestemmelserne i lov om investeringsforeninger og er under tilsyn af Finanstilsynet.

 

Køb og salg

Det er enkelt og nemt at købe investeringsbeviser i PFA Invest – Det gøres gennem din bank og dens netbank. Oftest er det billigst at handle via netbanken.

Hvis du ikke har købt investeringsbeviser eller værdipapirer før, skal du kontakte din bank, så de kan oprette et depot til dig.  Derefter kan du købe investeringsbeviser i PFA Invest i din netbank.

Sådan gør du

1. Når du er logget på din netbank, skal du skrive PFA Invest i søgefeltet for værdipapirer. Fondskoderne for afdelingerne ser du her:

Afdeling Fondskoder
PFA Invest Kreditobligationer DK0060446896
PFA Invest Korte Obligationer DK0060446466
PFA Invest Lange Obligationer DK0060446540
PFA Invest Danske Aktier DK0060446623
PFA Invest Højt Udbytte Aktier DK0060457901
PFA Europa Value Aktier DK0060579183
PFA Invest Globale Aktier DK0060446706
PFA Invest Balance A DK0060522829
PFA Invest Balance B DK0060446979
PFA Invest Balance C DK0060622884

2. Vælg derefter den afdeling du ønsker at investere i, og det antal styk du ønsker at købe, eller det nominelle beløb du ønsker at købe og afgiv din investeringsordre.

Kurser

Du betaler dagskurs for investeringsbeviserne. Kursen er bestemt af værdien af de værdipapirer, der ligger i de enkelte afdelinger i PFA Invest. Investeringsbeviserne bliver efter købet registreret elektronisk i VP Securities. Du kan altid sælge dine investeringsbeviser igen til dagskurs og købe nogle andre for pengene eller få pengene sat ind på din bankkonto.

Sammensæt din opsparing

Ud fra din tidshorisont, din risikoprofil og din opsparings størrelse kan du i nedenstående oversigter få en ide om, hvordan du kan sammensætte investeringerne på de enkelte afdelinger i PFA Invest.

Tidshorisont

Tidshorisonten spiller en stor rolle. Jo kortere tidshorisont indtil du forventer, at skulle bruge pengene, jo mindre risiko skal der være. Kort tidshorisont kan enten være, at du regner med at skulle bruge opsparingen i løbet af en kortere årrække til køb af eks. ny bil eller afdrag på gæld, eller at du er ved at være nået en alder, hvor opsparingen skal indgå til at finansiere din tilværelse som pensionist.

Risikoprofil

Risikoprofilen spiller også en stor rolle. Den er en sammenvejning af din risikokapacitet (din økonomiske evne til at modstå tab som følge af investeringsrisici) og din risikovillighed (din villighed til at påtage dig investeringsrisici i forventning om et højere afkast). En højere risikoprofil er som regel forbundet med en lang tidshorisont, så evt. tab kan blive vundet ind igen på længere sigt.

Risikomærkning af investeringer

Alle investeringsmuligheder skal risikomærkes efter ”bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter” nr. 345 af 15.04.2011.

Grøn

Mærkningen omfatter ”investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue”.

Gruppen omfatter typisk stats- og realkreditobligationer udstedt i Danmark samt andre statsobligationer, udstedt i eurolande.

Gul

Gul mærkning omfatter ”investeringsprodukter, hvor der er risiko for at hele det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue”. Gruppen omfatter typisk børsnoterede aktier, udenlandske realkreditobligationer og andre statsobligationer som ikke er omfattet af grøn mærkning samt investeringsforeningsbeviser.

Rød

Rød mærkning omfatter ”investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue”.

Gruppen omfatter finansielle instrumenter som swaps, futures, optioner samt investering i hedgefonde.

Mærkning i PFA Invests afdelinger

Alle PFA Invests afdelinger er omfattet af gul mærkning, da investeringsbeviser indgår her, uanset hvilke aktier eller obligationer de investerer i. Mærkningen fremgår endvidere af de enkelte afdelingers faktaark og prospekter.

 

Beskatning af investorerne i PFA Invest

Beskatning af afkast i form af udbytte, kursgevinst og kurstab etc. tager udgangspunkt i, at en investor skal beskattes ud fra de samme principper, som hvis investoren selv havde investeret i de underliggende værdipapirer i afdelingen.

Investeringer i afdelingerne kan komme fra mange juridiske enheder og i det følgende vil beskatning fra personers frie midler, personers pensioner, midler under virksomhedsskatteordningen, selskabers midler og fondes midler blive gennemgået.  For disse investortyper er gældende, at alle er skattepligtige i Danmark.

Investeringer fra øvrige investortyper herunder investeringer fra udenlandske juridiske enheder vil ikke blive gennemgået, og for disse investorer henvises til egne rådgivere.

 

Investering fra personers frie midler:

Udbytte beskattes efter regler i personskatteloven. Gevinst og tab ved afståelse af andele i afdelingerne beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Opsplitning på kapitalindkomst, aktieindkomst og evt. skattefri indkomst bliver foretaget af foreningen og meddelt investorerne hvert år i årsrapporten og på foreningens hjemmeside. Udbytte indberettes til skattemyndighederne.

Investering fra personers pensioner:

Beskatning sker efter pensionsafkastbeskatningsloven med en pensionsafkastskat på 15,3%. Udbytte udloddes uden fradrag af acontoskat.

Midler fra virksomhedsskatteordningen:

Må ikke placeres i foreningens afdelinger, da dette er at betragte som en hævning af et tilsvarende beløb fra ordningen.

Midler fra selskaber:

Udbytte samt gevinst og tab indgår i selskabsindkomsten. Beskatning sker efter lagerprincippet.

Midler fra fonde:

Investeres under hensyntagen til de enkelte fondes egne bestemmelser i vedtægterne. Der vil under visse forudsætninger være mulighed for at vælge mellem realisationsbeskatning eller lagerbeskatning.

Bemærk

De generelle regler for beskatning er gennemgået for udloddende afdelinger, som pt er de eneste foreningen udbyder.