Ansvarlige investeringer

PFA Asset Management forvalter investeringerne for PFA Pension, som er et af landets største pensionsselskaber.
PFA Asset Management er desuden forvalter af fondene PFA Kapitalforening, Investeringsforeningen PFA Invest, PFA DK Core Erhverv K/S samt enkelte andre investorer uden for PFA-koncernen. 

Som forvalter tror PFA på, at ansvarlighed og gode afkast i stigende grad er hinandens forudsætninger. PFA arbejder derfor for at højne ansvarligheden i alle vores produkter. Når det er sagt, så vil vores produkter have forskellige grader af bæredygtighed, da de har forskellige målgrupper. Det overordnede strategiske arbejde med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab sker i samarbejde med PFA Pension. Der kan derfor findes en række yderligere oplysninger om PFA-koncernens arbejde med ansvarlighed på pfa.dk.

Læs mere om vores tilgang til ansvarlige investeringer under de forskellige områder herunder.

PFAs politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

PFA har fastlagt en politik for ansvarlige investeringer, som er i tråd med internationale anerkendte standarder og principper.

 

Transparens om aktivt ejerskab

PFA Asset Management lægger vægt på, at interesserede kan følge med i fremdriften af vores aktive ejerskabsdialog. Selvom der kan være forretningsmæssige forhold, der holdes fortrolige, ønsker PFA at bidrage til en øget åbenhed om vores arbejde med aktivt ejerskab.

Den aktive ejerskabsdialog og transparens herom sker som udgangspunkt i samarbejde med PFA Pension, og oversigten over PFA Asset Managements dialog kan derfor findes via pfa.dk på nedenstående link:

Screening

For at sikre overholdelsen af regelsættene screener PFA i samarbejde med Sustainalytics løbende de aktuelle investeringer for indblanding i kontroversielle våben eller brud på de internationale principper, som regelsættene bygger på.

Eksklusionsliste

PFA prioriterer dialog og påvirkning frem for eksklusion. Der kan dog være tilfælde, hvor eksklusion er nødvendig. 

Integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger

PFA integrerer bæredygtighedsrisici i sine investeringsbeslutninger på samme måde som andre risici. Alle PFA’s investeringer er eksponeret overfor bæredygtighedsrisici. En bæredygtighedsrisiko betyder en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den indtræffer, kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af investeringen. Som andre risici indarbejdes bæredygtighedsrisici i investeringsprocesserne, herunder arbejder PFA også med at identificere og prioritere potentielle, negative bæredygtighedsrisici på investeringen. Dette sker med relevante tilpasninger baseret på aktivklasser ud fra de muligheder og datagrundlag, PFA har til rådighed. 

   

          

Når PFA arbejder med bæredygtighedsrisici, sker det eksempelvis via due diligence baseret på tilgængelige data, ESG-analyser, viden om særlige forhold i de enkelte brancher og i de enkelte virksomheder, projekter eller lande. Herudover baseres PFA's principper for ansvarlighed i investeringsprocessen på følgende forhold:

  • Integrering af klima- og miljøhensyn
  • Integrering af ansvarlig skattepraksis
  • Dialog med samarbejdspartnere om ansvarlig adfærd

Vores produkter

I PFA tror vi på, at ansvarlighed og gode afkast i stigende grad er hinandens forudsætninger. PFA arbejder derfor for at højne ansvarligheden i alle vores produkter. Når det er sagt, så vil vores produkter have forskellige grader af integration af bæredygtighed, da de har forskellige målgrupper. I det omfang at der er specifikke miljømålsætninger eller andre specifikke mål for vores produkter, vil disse indgå som en del af produktinformationen (eksempelvis investorinformation eller prospekter) på disse produkter. 

For Investeringsforeningen PFA Invest kan du læse mere om strategien og arbejdet med bæredygtighed på pfainvest.dk.

Integration af bæredygtighedsrisici i lønpolitikken

I PFA Asset Management skal aflønningen sammen med øvrige ansættelsesvilkår afspejle kundernes, PFA-koncernens og selskabets interesser og fremme langsigtede mål for værdiskabelse til kunderne samt en sund og effektiv risikostyring. Lønpolitikken tager derfor også stilling til bæredygtighedsrisici. 

Bæredygtighedsrisici integreres i aflønning på samme måde som andre typer af risici, der er identificeret for PFA-koncernen. PFA-koncernens generelle aflønningsstruktur afspejler koncernens fastlagte strategi Kommerciel Ansvarlighed 2023 frem til år 2023, herunder den overordnede investerings- og risikostrategi og identificerede risici som for eksempel drifts-, markeds-, bæredygtigheds- og omdømmerisici. 

Bæredygtighedsrisici er ligeledes indarbejdet som en integreret del af politik for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer, som PFA Asset Management er forpligtet til at efterleve. Overholdelse og efterlevelse af retningslinjer er, sammen med de øvrige ansættelsesvilkår, en vigtig del af principperne for aflønning i PFA-koncernen og PFA Asset Management. Det vil afhænge af den enkelte forretningsenheds forretningsområde, hvor stor vægt der ligges på bæredygtighedsrisici som en del af aflønningspolitikken.

Se PFA Koncernens lønpolitik her
Se Mangfoldighedspolitik for Bestyrelsen i PFA Asset Management