Behandling af personoplysninger

1. Generel oplysningspligt

Efter Databeskyttelsesforordningen skal du have oplyst, hvordan og hvornår dine personoplysninger indhentes, behandles og/eller videregives, som investor i en forening administreret af PFA Asset Management A/S (herefter PFA Asset Management).

PFA Asset Management er godkendt af Finanstilsynet som investeringsforvaltningsselskab. Investeringsforeningen PFA Invest (herefter ”foreningen”) har indgået administrationsaftale med PFA Asset Management som bl.a. betyder, at PFA Asset Management skal sørge for at opfylde foreningens forpligtelse som dataansvarlig i forhold til medlemmer af foreningen, bl.a. ved at oplyse om hvordan medlemmernes personoplysninger indsamles, behandles og videregives. I forhold til det enkelte medlem af foreningen er det derfor den pågældende forening, der er dataansvarlig, og PFA Asset Management, der er at betragte som databehandler.

Den juridiske enhed PFA Asset Management A/S er ansvarlig for behandling af visse personoplysninger og kan kontaktes på følgende måder:

Ved brev:      PFA Asset Management A/S
                    Sundkrogsgade 4
                    2100 København Ø
                    CVR-nr. 32 67 18 88
                    att: persondataansvarlig

På telefon:    +45 39 17 50 00

PFA-koncernen har vedtaget en koncernfælles persondatapolitik. For yderligere information om behandling af personoplysningerne hos PFA Asset Management A/S og hos PFA-koncernen henvises til følgende link på PFA Pensions hjemmeside: pfa.dk/personoplysninger

2. Indsamling og behandling af oplysninger

Når du bliver investor i foreningen, har du som udgangspunkt ikke pligt til at lade personlige oplysninger registrere, medmindre du ønsker at få noteret dine investeringer på navn – det vil sige navnenoteret – gennem værdipapircentralen VP Securities A/S (herefter VP) og foreningens ejerbog.

Når du navnenoterer dine investeringsbeviser, får du automatisk nogle medlemsrettigheder. Blandt andet kan du deltage i generalforsamlinger og stemme, når der stilles forslag. Du vil også i visse situationer få personlig besked, når vi vurderer, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Og så kan du modtage eventuelle medlemsblade, nyhedsbreve eller anden relevant markedsføring, hvis du ønsker det. For at kunne indkalde til generalforsamlinger og sende medlemsblade, nyhedsbreve og eventuelle andre publikationer og relevant markedsføring også om nye investeringsmuligheder – og for at kunne administrere dine rettigheder som medlem – henter vi typisk oplysninger om dig hos VP, i form af navn, postadresse, mailadresse, depotnummer og ejerandel, hvis du har ladet dig navnenotere.

I PFA Asset Management indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig.

3. Indsamling af oplysninger fra vores hjemmeside

Vi burger cookies til lagring af valgte data på din pc, så de huskes frem til næste besøg. Vi indsamler også i anonym form oplysninger om din brug af hjemmesiden. Ved den automatiske indsamling kan blandt andet ses, hvornår og hvor hjemmesiden besøges, hvilke browsere, der tilgår den og hvilke hjemmesider, der er besøgt før.
Oplysningerne har karakter af generel statistik og kan ikke føres tilbage til enkeltpersoner. Værktøjet får ikke kendskab til dine personlige oplysninger, men det kan give adgang til at samkøre din brug med anden information på et generelt statistisk niveau.

4. Grundlag for behandling af oplysninger

Lovgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er den finansielle regulering. Dette er følgende regelsæt:

 • bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. og administration af danske UCITS
 • bekendtgørelse om reelle ejere,
 • hvidvaskloven og
 • databeskyttelseslov og -forordningen.

Derudover behandler vi dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du indgår, eller hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

Vi kan også behandle dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for at opfylde medlemsrettigheder og til direkte markedsføring.

5. Videregivelse og overførsel af oplysninger

Vi videregiver sædvanlige kundeoplysninger til PFA Asset Management, som er underlagt lovbestemt tavshedspligt. Det gør vi i det omfang, det er nødvendigt for at administrere dit medlemskab og dine anliggender i forhold til os.

Vi videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder iht. hvidvaskloven og bekendtgørelse om reelle ejere. Personoplysninger kan også blive overført til blive overført til en databehandler, b.la. vores datacentral eller værdipapircentralen VP Securities A/S.

6. Dine rettigheder

Når PFA behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt
 • Ret til at gøre indsigelse
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænset behandling
 • Retten til dataportabilitet
 • Tilbagekaldelse af samtykke

For yderligere information om behandling af personoplysningerne hos PFA Asset Management A/S og hos PFA-koncernen henvises til følgende link på PFA Pensions hjemmeside: pfa.dk/personoplysninger

7. Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over PFA’s behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til PFA, hvis du mener PFA har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få PFA’s forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.