Behandling af personoplysninger

Generel oplysningspligt
Efter Databeskyttelsesforordningen skal du have oplyst, hvordan og hvornår dine personoplysninger indhentes, behandles og/eller videregives af PFA Asset Management A/S (herefter PFA Asset Management).

PFA Asset Management er godkendt af Finanstilsynet som investeringsforvaltningsselskab og forvalter af alternative investeringsfonde. PFA Asset Management yder forvaltning og porteføljepleje for PFA Kapitalforening, PFA Investment Fund og PFA DK Core Erhverv I K/S, administration og porteføljepleje for Investeringsforeningen PFA Invest, porteføljepleje for diskretionære mandater samt investeringsrådgivning.

PFA Asset Management skal sørge for at opfylde både egne og forvaltede enheders forpligtelser som dataansvarlige, i forhold til eksempelvis medlemmer af investeringsforeningen, godkendte handelsmodparter og etablerede forretningsforbindelser. Dette skal gøres ved oplysning om, hvordan disse parters personoplysninger indsamles, behandles og videregives.

PFA Asset Managements betragtes som databehandler i forhold til medlemmer og investorer i Investeringsforeningen PFA Invest eller PFA Kapitalforening, og foreningerne betragtes som dataansvarlig.

PFA Asset Management er som den juridiske enhed ansvarlig for behandling af visse personoplysninger og kan kontaktes på følgende måder:

Ved brev:    
PFA Asset Management A/S
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
CVR-nr. 32 67 18 88
Att: Rasmus Bessing

På telefon:   
+45 39 17 50 00

PFA-koncernen har vedtaget en koncernfælles persondatapolitik. For yderligere information om behandling af personoplysningerne hos PFA Asset Management A/S og hos PFA-koncernen henvises til følgende link på PFA Pensions hjemmeside: pfa.dk/personoplysninger

Indsamling og behandling af personoplysninger

PFA Asset Management behandler alene personoplysninger i kategorien ”Almindelige oplysninger”. Det vil sige navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer/ National ID-nummer. PFA Asset Management kan indhente oplysninger fra tredjemand i forbindelse med screening af politisk eksponerede personer. PFA Asset Management kan i følgende scenarier indsamle og behandle personoplysninger om dig:

Som medlem af Investeringsforeningen PFA Invest
Når du bliver medlem af Investeringsforeningen PFA Invest, har du som udgangspunkt ikke pligt til at lade personlige oplysninger registrere, medmindre du ønsker at få noteret dine investeringer på navn – det vil sige navnenoteret – gennem værdipapircentralen VP Securities A/S (herefter VP) og foreningens ejerbog.

Når du navnenoterer dine investeringsbeviser, får du automatisk nogle medlemsrettigheder. Blandt andet kan du deltage i generalforsamlinger og stemme, når der stilles forslag. Du vil også i visse situationer få personlig besked, når vi vurderer, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Derudover kan du modtage eventuelle medlemsblade, nyhedsbreve eller anden relevant markedsføring hvis du ønsker det. For at kunne indkalde til generalforsamlinger – og for at kunne administrere dine rettigheder som medlem – henter vi typisk oplysninger om dig hos VP i form af navn, postadresse, mailadresse, depotnummer og ejerandel, hvis du har ladet dig navnenotere. Disse oplysninger behandles med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6.

Som forretningsforbindelse, der etableres som led i en investering i en fond eller et selskab og eller som kunde
Hvis du er reel ejer af et selskab og/eller en fond, hvori PFA potentielt vil foretage en investering, vil der blive indhentet legitimationsoplysninger om dig eller andre eventuelle reelle ejere af dit selskab og/eller fond. Tilsvarende vil vi indhente oplysninger om dig, hvis du bliver kunde i PFA Asset Management A/S. Disse oplysninger indhentes som angivet ovenfor og i overensstemmelse med kravene i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), kapitel 3.

Indsamling af oplysninger fra vores hjemmeside

PFA Asset Management bruger cookies til lagring af valgte data på din pc, så de huskes frem til næste besøg. Vi indsamler også i anonym form oplysninger om din brug af hjemmesiden. Ved den automatiske indsamling kan blandt andet ses, hvornår og hvor hjemmesiden besøges, hvilke browsere, der tilgår den og hvilke hjemmesider, der er besøgt før.

Oplysningerne har karakter af generel statistik og kan ikke føres tilbage til enkeltpersoner. Værktøjet får ikke kendskab til dine personlige oplysninger, men det kan give adgang til at samkøre din brug med anden information på et generelt statistisk niveau.

Indsamling af oplysninger i forbindelse med optagelse af telefonsamtaler
Medarbejdere hos PFA Asset Management er i medfør af MIFID II underlagt krav om optagelse af telefonsamtaler, der har med værdipapirhandel at gøre. Såfremt du på vegne af en modpart til en værdipapirhandelstransaktion foretager en telefonsamtale med en medarbejder hos PFA Asset Management, vil denne telefonsamtale således være optaget.

Grundlag for behandling af oplysninger
Lovgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er den finansielle regulering. Dette er følgende regelsæt:

  • bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. og administration af danske UCITS
  • bekendtgørelse om reelle ejere,
  • bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere
  • hvidvaskloven og
  • databeskyttelseslov og –forordning
  • direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MIFID II)

Derudover behandler PFA Asset Management dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du indgår, eller hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

Vi kan også behandle dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for at opfylde medlemsrettigheder og til direkte markedsføring.

Videregivelse og overførsel af oplysninger

Hvis du er medlem af Investeringsforeningen PFA Invest kan PFA Asset Management videregive sædvanlige kundeoplysninger til PFA Bank, der er underlagt lovbestemt tavshedspligt. Det gør vi i det omfang, det er nødvendigt for at administrere dit medlemskab i Investeringsforeningen PFA Invest og dine anliggender i forhold til os. Ligeledes kan vi videregive personoplysninger til PFA Pension om dig som reel ejer af et selskab, som vi handler værdipapirer med, eller dig som reel ejer af en fond eller et selskab, som PFA påtænker at foretage en investering i. PFA Pension er ligeledes underlagt lovbestemt tavshedspligt.
Vi videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder iht. hvidvaskloven og bekendtgørelse om reelle ejere. Personoplysninger kan også blive overført til blive overført til en databehandler, b.la. vores datacentral eller værdipapircentralen VP Securities A/S.

Dine rettigheder
Når PFA behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger PFA behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

Retten til sletning
Du kan se, hvornår PFA sletter dine personoplysninger under afsnit 3 – Opbevaring af dine personoplysninger. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet i PFA inden de angivne frister.

Retten til begrænset behandling
Du har ret til at begrænse PFA’s behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til PFA, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. I samme tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger overdraget fra PFA til en anden dataansvarlig fx til et andet pensions- og forsikringsselskab.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis PFA behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at PFA ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen fx hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. PFA kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine personoplysninger på et andet grundlag end samtykke.
Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at ringe til PFA eller ved at sende et brev.

Der kan være betingelser eller begrænsninger i forhold tilrettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet eller ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, til det formål dine data er blevet registreret til. Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en finansiel ydelse eller et produkt til dig.

Personoplysninger, der er indhentet og behandlet i overensstemmelse med vores overholdelse af hvidvaskloven opbevares i fem år efter ophør af vores kundeforhold/forretningsforhold.

Personoplysninger, der er indhentet i forbindelse med optagede telefonsamtaler slettes efter 7 år.

Personoplysninger, der anvendes til statistiske formål slettes umiddelbart efter endt brug, for så vidt disse ikke er anonymiserede.

Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over PFA’s behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til PFA, hvis du mener PFA har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få PFA’s forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på PFA's databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Vi er ansvarlige for at indhente og behandle dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til indhentning og behandling af oplysninger, der vedrører dig, bedes du skrive til PFA koncernens Databeskyttelsesrådgiver/DPO, der også repræsenterer PFA Asset Management.

På e-mail: databeskyttelse@pfa.dk

På telefon: +45 70 20 75 15