Ordreudførelse

PFA Asset Management har fastlagt en politik for håndtering af ordrer med henblik på at sikre det bedst mulige resultat for kunden. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer.

PFA Asset Management forpligter sig til at tage alle rimelige forholdsregler for at sikre det bedst mulige resultat for kunden. PFA Asset Management følger denne politik, medmindre kunden giver specifik instruks om, hvordan ordren skal håndteres. Sådanne instrukser kan medføre, at PFA Asset Management ikke er i stand til at følge denne politik for at opnå det bedst mulige resultat.

Læs om PFA Asset Management politik for ordreudførelse og ”best execution”

Som bilag hertil er gengivet en oversigt over godkendte handelsmodparter, som PFA Asset Management anvender.

Læs om PFA Asset Management politik for håndtering af interessekonflikter

Læs om PFA Asset Management vurdering af kvaliteten for top fem handelssteder

Kundeoplysninger

Tavshedspligt

Personer, der er ansat i eller deltager i ledelsen af PFA Asset Management A/S, må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til.

Oplysninger videregives kun i det omfang, PFA Asset Management A/S er berettiget og forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får samtykke til det.

Videregivelse

Sædvanlige oplysninger om kundeforhold kan videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver, idet modtageren dermed omfattes af tavshedspligt. Ved sædvanlige
kundeoplysninger forstås de oplysninger, som er nævnt i de af Finanstilsynet til enhver tid udfærdigede regler herom.

Selskabet er berettiget til at videregive oplysninger til sin modervirksomhed til brug for risikostyring af virksomheden i koncernen.

Selskabet er endvidere berettiget til at videregive sædvanlige kundeoplysninger om erhvervskundeforhold til brug for markedsføring og rådgivning, når oplysningerne videregives til en modtager, der er underlagt tavshedspligt i medfør af § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Bortset fra de ovennævnte tilfælde, kan kundeoplysninger kun videregives, hvis kunden samtykker hertil.

Samtykke og oplysningsforpligtelse

Samtykke til videregivelse skal gives skriftligt af kunden, herunder eventuelt digitalt, og senest samtidig med videregivelsen. Udover samtykket skal det fremgå hvilke typer oplysninger, der må videregives, hvem der kan modtage oplysningerne, samt til hvilke formål videregivelsen kan ske.

Klagemulighed

I henhold til Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager § 2 stk. 2, forstås en klage som en henvendelse til den klageansvarlige i virksomheden, eller en henvendelse til virksomheden, der bliver behandlet af den klageansvarlige, fra en kunde, der udtrykker utilfredshed med den leverede tjenesteydelse eller et product.

Risikoansvarlig Torben Hansen er klageansvarlig i PFA Asset Management A/S.

Ledelsen i PFA Asset Management informeres om eventuelle klager.

Klager kan sendes via almindelig post eller som mail.

Adresse

PFA Asset Management A/S
Sundkrogsgade 4,
2100 København Ø

Attention: Torben Hansen, Klageansvarlig

Send en mail til klageansvarlige Torben Hansen